Elevhälsa på Studemaskolan

Vi eftersträvar att alla elever i skolan skall må bra. Här kan du läsa om vår organisation och de resurser och hälsokontroller som vi använder för att nå det målet. Vi arbetar också aktivt med vår likabehandlingsplan för att se till att diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling förhindras.

Elevhälsoteamet

Elevhälsoteamet träffas varje vecka och dess strävan är att arbeta förebyggande och rådgivande i syfte att underlätta elevers framåtskridande, ur ett såväl hälso- som kunskapsperspektiv.

Vi arbetar för ett nära samarbete mellan elevhälsan och den pedagogiska verksamheten där läraren som känner eleven är den främste elevvårdaren.
Studemaskolans elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektor samt föreståndare för fritids. Skolsköterska och skolpsykolog kallas när behov finns.

Skolhälsovården

Skolhälsovårdens huvudsakliga uppgift är att bedriva hälsovård. Det innebär att Skolsköterskan hälsoundersöker barnen enligt ett fastställt program, och följer upp avvikelser, svårigheter och/eller problem i barnets utveckling. I en del fall förmedlar skolsköterskan kontakter med läkare eller specialister, dessutom finns möjligheten att boka tid hos skolläkaren. Det sker via skolsköterskan.


Skolsköterskan på Studemaskolan kan du kontakta via expeditionen genom att ringa 08-998978 eller mejla skolsyster@studema.se

 

 

Obligatoriska hälsoundersökningar under skoltid


F-Klass Hälsosamtal, längd, vikt, syn-och hörsel kontroll + Läkarbesök.

Klass 2 Längd, vikt, synkontroll, vaccination.

 

Klass 4 Hälsosamtal, längd , vikt , ryggkontroll. Vaccination.

Klass 5 Flickor HPV vaccination.

Klass 6 Vaccination, + flickor vaccination HPV.

Klass 7 Hälsosamtal, längd, vikt, rygg kontroll.

Barn födda 2002 och senare

Klass 2 vaccination.

Klass 8 vaccination.

Likabehandlingsplan

En lag om förbud mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling av barn och elever trädde i kraft den 1 januari 2009. Den nya lagen innehåller krav om aktiva åtgärder i en plan för likabehandling.

 

” 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.”

 

Varje höststart utarbetar lärarna den nya likabehandlingsplanen tillsammans med elevrådsrepresentanter och med föräldrar från Föräldrarådet.

 

Plan för likabehandling 2019-2020 (PDF)