Rutiner för synpunkter och klagomål

Rutiner för synpunkter och klagomål

Skollagen (4 kapitlet 8 §) kräver skriftliga rutiner för att klagomål mot utbildningen vid skolan tas emot och utreds. I de fall det finns synpunkter eller klagomål på något inom skolans verksamhet används nedanstående arbetsgång:

 

Den som är missnöjd och vill framföra klagomål mot utbildningen ska i första hand vända sig till Studemaskolans rektor.


Rektor ansvarar för att en utredning om situationen görs så snart som möjligt - och att nödvändiga åtgärder vidtas för att rätta till eventuella brister. Rektor ansvarar även för att de som klagat informeras om hur upptäckta brister åtgärdats.


Rutiner för synpunkter och klagomål

Om man inte är nöjd med de åtgärder som vidtagits av rektor eller om rektor anser det lämpligt ska saken föras vidare till styrelsen. Styrelsen tar då över rektors ansvar för att klagomålet utreds och åtgärdas på lämpligt sätt. De som klagat informeras om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålet.

 

Mejla till: rektor@studema.se >

 

Mejla till: styrelsen@studema.se >