En av de bästa grundskolorna i Stockholm

Se video – varför Studemas elever trivs så bra!

 


 

 

Studema bland de bästa skolorna – igen

I toppskiktet av Stockholms grundskolor visar Skolverkets SALSA-värde**

Studemaskolan kom återigen bland de bästa skolorna i Stockholms stad i statistiken publicerad 2020*. Vi har även lyckats lyfta samtliga elever till att uppnå sina kunskapskrav utifrån deras egna förutsättningar.

Det här framgår av det goda resultatet på SALSA-värdet ”Procentandel som uppnått kunskapskraven”. Andelen elever som nått målen var samtidigt 100% av de 15 avgångseleverna på skolan. På det andra SALSA-värdet, genomsnittligt meritvärde, ligger skolan också högt. (Jämförelsen görs på elever i årskurs 9 för att få bästa möjliga bild av utbildningskvalitén i en skola.)

 

Vårt viktigaste mål är större än betygen i sig. Det är att undervisningen skapar nyfikenhet och ger eleverna gedigna kunskaper inför framtiden. Studemaskolans syfte är att ge kunskap för livet!

* Publicerad 2020 för läsåret 2018/2019. Efter det har ingen mer statistik publicerats. 
** SALSA-värdet är det främsta värdet för att bedöma undervisningsresultat hos skolor. Alla uppgifter gäller för avgångselever i årskurs 9. Se mer längre ned på sidan. Detaljerad förklaring på slutet av sidan.

Ur statistiken om Studemaskolan:

Obs! Missa inte videon ovan!

 

Studemaelever i Enskede-Årsta-Vantörs toppskikt

Höga snittpoäng för 2018/19
Niorna som gick ut från Studemaskolan 2019 hade höga betygspoäng med ett snitt på 273,3. Dessutom blev alla avgångselever godkända i samtliga ämnen. Se sammanställning här gjord av tidningen Mitt i Söderort.

 

En skola med stabilt goda resultat

Studemaskolan hamnade alltså återigen bland Stockholms bästa skolor i SALSA-statistiken för avgångsklassen 2019. Den här noteringen kom som en bekräftelse av tidigare goda resultat de senaste tio åren. Skolan har gång på gång sedan 2009 legat högt på dessa mätvärden från Skolverket.** Starka belägg för att vår undervisning och pedagogik ger goda resultat och konsekvent håller en hög standard.

Vi på Studemaskolan har jobbat hårt i över trettio år med att ge barnen bästa möjliga undervisning och en stabil kunskapsgrund i livet. Vi är glada och stolta över att finnas med bland de bästa grundskolorna i Stockholm.  Resultaten visar – i kombination med andra rapporter och mätvärden en skola som lyckas mycket väl med undervisning och pedagogik. Vid sidan av statistiken ser vi att föräldrar och elever är mycket nöjda med skolan.

 

Vi arbetar stolt vidare för ännu bättre undervisning

De goda resultat som vi har uppnått innebär inte alls att vi nu lutar oss tillbaka och är nöjda. På Studemaskolan arbetar vi ständigt vidare för att bli ännu bättre. När det gäller undervisning och resultat för våra elever strävar vi alltid mot högt ställda mål. Vi arbetar aktivt med kvalitetsutveckling och lär oss samtidigt av respons ifrån skolmyndigheter, föräldrar och elever som utgångspunkt för fortsatt utveckling. För oss är det självklart att vi ska vara en av bästa grundskolorna i Stockholm även i framtiden.

Läs omdömen från elever och föräldrar >

 

**SALSA-värdet – vad innebär det?

SALSA är den bästa metod som finns idag för att undersöka hur väl en skola lyckas tillvarata sina elevers individuella förutsättningar. Medelbetyg ger sällan en rättvisande bild av hur bra en skola är. SALSA-modellen är ett sätt att göra en jämförelse mellan resultatet i olika skolor oavsett vilken bakgrund eleverna har. SALSA betyder: Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser.

Den säger alltså mer om hur väl skolan lyckas med sin undervisning än andra jämförelser. SALSA-värdet är skillnaden mellan det faktiska och det förväntade resultatet. Om SALSA-värdet är 0, betyder det att skolan har uppfyllt det förväntade. Ett positivt värde visar att skolan har lyckats bättre med eleverna än vad som kunde förväntas med tanke på förutsättningarna. Enligt den här statistiken har alltså Studemaskolan lyckats bättre än någon annan skola i Sverige både när det gäller meritvärde och måluppfyllelse jämfört med förväntat resultat.

 

Elevers förutsättningar varierar mycket beroende på social, geografisk och ekonomisk bakgrund. Det har avgörande betydelse för varje elevs studieresultat. Därför säger det inte så mycket om kvaliteten på en skola att bara jämföra betygsresultat rakt av utan att ta med dessa saker i beräkningen.

 

För att kunna göra en mer rättvis jämförelse mellan skolor i olika typer av områden och olika delar av landet använder Skolverket analysverktyget SALSA. Verktyget tar med ett antal faktorer i beräkningen. Exempel är föräldrarnas utbildningsnivå, andel elever med utländsk härkomst och fördelningen av pojkar/flickor i skolan. SALSA beräknas utifrån kommuners och skolors betygsresultat när det gäller hur stor andel som nått målen och "genomsnittligt meritvärde" (betygsvärde).

 

Mer information

 

Resultat och utbildningskvalitet >

 

Rapporter om verksamheten >

 

Skolverkets information om SALSA (extern länk) >

 

 

 

bästa grundskolor i Stockholm

bästa skolor i Stockholm