bra-start-livet-studema

Mer information

Du är välkommen att kontakta oss per telefon eller mejl för att få svar på dina frågor eller boka in ett besök.

Här når du oss >

Pedagogik för en bra start i livet

För den som har goda baskunskaper och som vet hur man effektivt skaffar nya kunskaper ligger många vägar öppna i livet. Man kan då studera och lära sig vilket yrke man vill. Vi lever i en värld där det är nödvändigt att kunna skaffa nya kunskaper även när skolgången är avslutad.

Genom att satsa mycket på baskunskaperna och använda en effektiv och beprövad pedagogisk metod där man lär sig hur man lär sig kan vi ge eleven en stabil kunskapsgrund för den verklighet som man skall leva i. Nu och i framtiden.

Eleven i fokus

Eleven ges möjlighet att, på sin nivå, bidra till och påverka sin skolgång. Mål sätts tillsammans med elev och föräldrar. Eleven ser sina framsteg genom att varje vecka se vad han arbetat med och vilka mål som uppnåtts. Specialpedagoger och resurslärare hjälper till i klassrummet så att eleven ska få den hjälp hon behöver för att möta skolans mål.

Varierad undervisning

Studemaskolan strävar efter att eleverna ska arbeta i så många undervisningsformer som möjligt. Individuella studier, gruppundervisning, temaarbeten i egna klassen och tillsammans med andra åldersgrupper etc. så att eleven kan möta olika typer av undervisning och hitta sätt som passar.

Att lära hur man lär

När eleverna väl har lärt sig läsa och skriva får de lära sig att själva använda våra studiemetoder. De får då effektiva redskap för att skaffa kunskaperna som de behöver. De lär sig hur man lär sig helt enkelt! Det här har man stor nytta av under hela sin fortsatta utbildning och resten av livet.

Mer information

Du är välkommen att kontakta oss per telefon eller mejl för att få svar på dina frågor eller boka in ett besök.

Här når du oss >

Förskoleklassen

Redan i förskoleklassen lägger vi stor vikt vid att eleverna förstår vad de möter. Därigenom läggs en solid grund för det fortsatta lärandet. Vi arbetar med åldersintegrerade grupper. Förskoleelever som är intresserade av att arbeta mer koncentrerat ges möjlighet till det. De elever som behöver mer tid för att komma in i skolarbetet får också möjlighet att komma till sin rätt. Vårt grundläggande antagande är att det inom varje individ finns en vilja att lära sig och en önskan att veta mer.

Skolåren 1-6

Med den hastighet som världen runt omkring oss utvecklas och förändras krävs att man kan ta emot och förstå alltmer information. Om eleven stöter på hinder i sina studier på vägen genom skolan anstränger vi oss att lösa detta genom insatser och nära samarbete med hemmet.  Eleverna ges möjlighet att utvecklas utifrån sin egen nivå och klasserna är små nog för att skolans lärare och personal ska hinna med att hjälpa var och en.

Förhållningsregler

Under åren har Studemaskolans lärare och elever kommit överens om vissa regler för samvaron under lektioner och på raster. Reglernas formuleringar varierar för de olika åldersgrupperna, och varje grupp eller klass kan fastställa egna. Det finns också regler som gäller alla elever på skolan. De har utarbetats med hjälp av skolans elevråd. Elever och föräldrar får hem dem så att de blir kända av alla. Vid skolårets början tar klassläraren upp dessa regler med eleverna och diskuterar igenom dem. Eleverna ges möjlighet att påverka och förändra reglerna. Förslag till förändringar som går i riktning mot mindre omtanke och hänsyn till andra, mindre tolerans osv. bemöts med sakliga argument så att reglerna alltid följer grundläggande värderingar som läroplanen föreskriver.